Mitu ÜRO rahuvalvemissiooni on praegu aktiivsed?

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahuvalvemissioonid on organisatsiooni püüdlused aidata sõjapõgenenud riikidel luua pikaajaline rahu. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon eristab rahuvalve rahu tagamise, rahuvalve ja rahu tagamise eest. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon tunnistab, et kõik need mõisted kattuvad ja need on üksteist vastastikku tugevdavad.

ÜRO rahuvalvajate roll

Rahuvalvajad on kaasatud rahuprotsesside jälgimisse ja jälgimisse konfliktide kogenud piirkondades ning aitavad seega endistel võitlejatel sõlmida lepinguid, mis võivad olla allkirjastatud. Sellised meetmed on erinevates vormides ja võivad hõlmata võimu jagamise korraldust sõdivate rühmituste vahel, usalduse suurendamist, õigusriigi tugevdamist ja tugevdamist, valimiste toetamist ning sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamist. ÜRO rahuvalvajad võivad hõlmata politseinikke, sõjaväelasi ja tsiviilisikuid.

ÜRO põhikirja kohaselt on organisatsiooni julgeolekunõukogul õigus ja vastutus võtta meetmeid rahu ja julgeoleku säilitamiseks. Kõik riigid vaatavad ÜRO Julgeolekunõukogule sanktsioone rahuvalvemissioonide eest vastavalt VII peatükile, mis annab ÜROle volitused lubade väljastamiseks. ÜRO-l ei ole oma relvajõude, kuid ta rakendab ainult rahuvalve missioone ÜRO operatsiooni all olevate vägedega, kuid nad jäävad oma vastavate relvajõudude liikmeteks. ÜRO lubab ka sellistel piirkondlikel organisatsioonidel nagu NATO või ECOWAS või soovivate riikide koalitsioon rahuvalve ülesannete täitmiseks.

Käimasolevad ÜRO rahuvalvemissioonid üle maailma

Praegu on maailmas 14 erinevat aktiivset ÜRO rahuvalvemissiooni. Mõned neist on järgmised:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni õigusemõistmise missioon Haitis (MINUJUSTH)

ÜRO missioon Haitil asub Haiti pealinnas Port-au-Prince'i pealinnas ja see loodi 2017. aastal. Missioon püüab tugevdada õigusriigi põhimõtteid erinevates valitsusasutustes, arendada riigi politsei ning edendada ja kaitsta inimõigusi õigusi riigis. Missioon loodi 2017. aasta Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2350 ja see võeti vastu 13. aprillil 2017, mis näeb ette rahu missiooni loomise Haitil, mis alustaks tegevust, kui eelmine ÜRO stabiliseerimismissiooni missioon Haitis (MINUSTAH) lõppeb.

Missioon koosneb 351 tsiviiltöötajast umbes 7 moodustatud politseiüksusest (FPU), mis koosnevad vähemalt 985 isiklikust ja 295 üksikpolitseiametnikust esimestel esimestel kuudel kuud alates 16. oktoobrist 2017 kuni 15. aprillini 2018. Rahuvalve missioon toetab Haiti valitsust, et arendada ja tugevdada riiklikku politsei ja teisi õigusriigi institutsioone, nagu vanglad ja kohtusüsteemid, ning kaitsta inimõigusi, lootuses parandada Haiti kodanike elu. Kokku on kokku 1 180 töötajat, kelle hulgas on 174 politsei ja kuus vabatahtlikku. Alates 2018. aasta aprillist on kõige suuremad politseitöötajate riigid India, Senegal, Bangladesh, Jordaania, Rwanda, Kanada, Benin, Mali ja Niger. Haiti rahuvalvemissiooni heakskiidetud eelarve oli kokku 25 miljonit dollarit.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mitmemõõtmeline integreeritud stabiliseerimismissioon Kesk-Aafrika Vabariigis (MINUSCA)

See on ÜRO missioon, mis asub Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas (Bangui). See loodi 2014. aastal ning kohustuseks oli tagada tsiviilelanikkonna turvalisus ja toetada riigi valitsuse üleminekuprotsessi. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni julgeolekunõukogu häiris poliitiline kriis ja inimõiguste olukord riigis ning julgeoleku- ja humanitaarkriis. Selle esmatähtis eesmärk on kaitsta tsiviilelanikke ja selle esialgsed ülesanded olid toetada üleminekuprotsessi ja hõlbustada humanitaarabi algatuste kaudu, mis edendavad ja kaitsevad inimõigusi, töötades selleks, et toetada õigusriiki ja õiglust, osaledes repatrieerimises, demobiliseerimine, desarmeerimine ja taasintegreerimisprotsessid. Selle eelkäija lõpetati ja praegune rahu missioon võttis üle.

2018. aasta aprillis oli lähetatud personali arv kokku 141 110, mis hõlmas 1 143 tsiviilelanikku, 10 279 tingimuslikku väeüksust, 136 eksperti missioonil, 2036 politsei, 285 töötaja ja 231 ÜRO vabatahtlikku. Kokku oli kokku 1 287 vormitud personali, mis hõlmas 11 650 sõjaväelast, 2 080 politseitöötajat ja muud tsiviilpersonali. Kümme riiki, kes andsid 2018. aasta aprillis kõige rohkem vägesid, olid muu hulgas Pakistan, Egiptus, Bangladesh, Rwanda, Sambia, Burundi ja Mauritaania. Teised kümme riiki, kes andsid politseile panuse alates 2018. aasta aprillist, sealhulgas Ruanda, Kamerun, Senegal, Mauritaania, Jordaania, Kongo, Egiptus, Elevandiluurannik ja Tuneesia. Kinnitatud eelarve aastateks 2017–2018 oli 882, 8 miljonit dollarit.

ÜRO ajutine haldusmissioon Kosovos (UNMIK)

Need ÜRO missioon Kosovos asub Prištinas ja loodi 1999. aasta juunis ning selle eesmärk on edendada riigis stabiilsust, julgeolekut ja inimõiguste austamist. Selle alguses oli see riigi jaoks ajutine haldamine ja Kosovo rahva autonoomia. See missioon oli ainulaadne ja enneolematu ning see oli keerukas ja ulatuslik. Julgeolekunõukogu andis volitused missioonile kogu Kosovo territooriumil ja selle riigi elanikel, kes sisaldasid kõiki seadusandlikke ja täidesaatvaid võimeid, ning teostada järelevalvet kohtusüsteemi üle. Kui Kosovo kuulutati iseseisvaks ja võttis 15. juunil 2008 vastu uue põhiseaduse, muudeti missiooni vastutust oluliselt, et edendada riigi stabiilsust ja julgeolekut ning edendada riigi inimõiguste austamist.

Alates 2018. aasta aprillist oli lähetatud töötajate koguarv 355 ja kogu vormiriietusega töötajaid kokku 4 756 inimest. Peamised riigid, kes andsid 2018. aasta aprillis kõige rohkem vägesid, olid Tšehhi Vabariik, Ukraina, Moldova, Poola, Rumeenia ja Türgi. Kui kõige enam politseinikke 2018. aasta aprillis osalesid riigid, olid Saksamaa, Venemaa, Austria, Bulgaaria, Soome, Ungari ja Türgi. Missiooni heakskiidetud eelarve ajavahemikuks 2017–2018 oli 37 898 200 dollarit

ÜRO ajutised väed Liibanonis (UNIFIL)

ÜRO missioon Liibanonis loodi ÜRO Julgeolekunõukogu poolt 1978. aastal ja asub Liibanonis Naqouras. Esialgu oli tal volitus kinnitada, et Iisraeli armee lahkub Liibanonist ja tagaks julgeoleku ja rahu taastamise, lisaks aitab Liibanoni valitsusel taastada piirkonna tõhus juhtkond. Missiooni volitusi muudeti kaks korda piirkonna arengu tõttu 1982. aastal ja teiseks 2000. aastal. Pärast 2006. aastal väljakujunenud riigi kriisi suurendas Julgeolekunõukogu Liibanoni rahuvalvemissiooni kohustust lisada esialgse mandaadi ja uue ettevõtja. Uus mandaat hõlmas vaenutegevuse vaimu jälgimist, toetades Liibanoni armeed ja aidates tagada humanitaarabi kontakte tsiviilelanikega ning tagades ümberasustatud inimeste turvalisuse ja vabatahtlikkuse.

Alates 2018. aasta aprillist oli lähetatud personali arv 113 403, kes koosnes 125 tsiviilisikust, 10 316 tingimuslikust väest, 202 töötajast ja 15 000 rühmast, keda toetavad rahvusvahelised ja kohalikud tsiviilisikud. Riigid, kes andsid kõige rohkem vägesid alates 2018. aasta aprillist, on Iirimaa, Hiina, Hispaania, Prantsusmaa, Malaisia, Ghana, Nepal, Itaalia ja Indoneesia. 2017. – 2018. Aasta missiooni heakskiidetud eelarve oli 483 000 000 dollarit.